http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Litter Hunt AB

Orgnr: 559155-2111   Bolagssida på olistat.se

Du måste vara inloggad för att kunna teckna dig i denna emission.

Aktuella dokument
Teaser: IM_teaser_LitterHunt.pdf (1471 kb)

Information om nyemission

Teckningstid: 2018-09-09 kl. 10.00 – 2018-12-09 kl. 15.00  

Härmed befullmäktigas Litter Hunt AB att verkställa teckning enligt de villkor som angivits i ovan angivna villkor. Undertecknad har tagit del av ovan angivet infor- mationsmemorandum och är medveten om samt bekräftar att: <UL> <LI>Anmälan är bindande samt att endast en anmälingssedel per tecknare kommer att beaktas</LI> <LI>Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas styrelsen i Litter Hunt AB att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt villkoren i ovan nämnda informationsmemorandum</LI> <LI>nga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel</LI> <LI>Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende</LI> <LI>Litter Hunt AB ansvarar ej för tekniska fel, fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel</LI> <LI>Införandet av de nya aktieägarna i aktieboken kommer ske senast ett antal veckor efter det att betalning erlagts erbjudandet enligt informationsmemorandumet riktar sig enbart till den begränsade krets av utvalda företag och privatpersoner som bolaget direkt har distribuerat informationsmemorandumet till. Under inga omständigheter riktar sig erbjudandet till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterliggare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.</LI> </UL>

Värdering: 10 MSEK   Emissionsbelopp: 5 MSEK

Teckningskurs: 0,50 SEK

Poststorlek: 10000   Minsta antal aktier: 10.000 (1 poster)

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta