http://financialevenings.se/ http://delecta.se/ YouTube

Smidiga transaktioner  ·  Tryggt & säkert  ·  Om aktiebolag  ·  Köp & sälj

Hur det fungerar

Fråga: Vilken skyldighet har bolaget att föra aktiebok och i vilken form?

Svar: Aktieboken skall som grundregel föras genom automatiserad behandling enligt Aktiebolagslagen. Det innebär per definition databehandling. Aktieboken är till för att bedöma ägarförhållandena i bolaget och för att aktieägare ska kunna utöva sina rättigheter. Skyldigheten ligger på bolagets styrelse och revisor att tillse att aktieboken förs på ett korrekt sätt. Det som reglerar är Aktiebolagslagen:

Aktiebolagslag (2005:551) 5 kap. Aktiebok

Gemensamma bestämmelser

Skyldighet att föra aktiebok

 

1 § I ett aktiebolag skall det finnas en aktiebok. Aktieboken skall innehålla de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs i denna lag. Den skall ha till ändamål att

1. ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget, och

2. ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget.

Aktiebokens form

2 § Aktieboken skall föras med automatiserad behandling. I bolag som inte är avstämningsbolag får aktieboken även föras i bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem.

Fråga: Gäller personuppgiftslagen för aktieboken?

Svar: Aktieboken omfattas av personuppgiftslagen men det finns viktiga undantag som berör bland annat samtycke från aktieägare. Enligt personuppgiftslagen får nämligen personuppgifter behandlas om behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet, samtycke från registrerade personer behöver då inte inhämtas.

Bolaget måste föra aktiebok, det är en rättslig skyldighet. Aktieboken måste enligt aktiebolagslagen innehålla bland annat personuppgifter. Det krävs inget tillstånd av någon myndighet för att behandla personuppgifter. Däremot måste den som har ett register utse en personuppgiftsansvarig.

I aktiebolagslagen fastställs att det alltid är Bolaget som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i aktieboken. I och med att detta står i aktiebolagslagen behöver Bolaget inte anmäla detta till någon myndighet. Vad som gäller står i lagen. Den personuppgiftsansvarige kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas.

Alltså; Det är inte bara tillåtet med personuppgifter i aktieboken, det är ett lagkrav och aktieägare behöver INTE ge sitt samtycke till detta. Lagen säger:

4 § I fråga om behandling av personuppgifter i aktiebok som förs med automatiserad behandling finns bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204). Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förandet av aktieboken innebär. I avstämningsbolag är det, sedan ett avstämningsregister har upprättats, i stället den centrala värdepappersförvararen som är personuppgiftsansvarig.

I lagen står det tydligt och klart vilka uppgifter som skall sättas upp för en aktieägare i aktieboken:

  1. varje akties nummer,
  2. aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
  3. vilket slag varje aktie tillhör, om det finns aktier av olika slag i bolaget,
    huruvida aktiebrev har utfärdats,

Personuppgiftslag (1998:204)
När behandling av personuppgifter är tillåten

10 § Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Fråga: Vilken rättighet har bolaget eller den aktieboksansvariga att lämna ut uppgifter om vem/vilka som är aktieägare i ett privat bolag?

Svar: Aktiebokens offentlighet finns reglerad för icke avstämningsbolag i § 10 i Aktiebolagslagen.

10 § I bolag som inte är avstämningsbolag skall aktieboken hållas tillgänglig hos bolaget för alla som vill ta del av den. Om aktieboken förs med automatiserad behandling, skall bolaget ge var och en som begär det tillfälle att hos bolaget ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av aktieboken.

Detta innebär att vem som helst har rätt att se aktieboken. Är den förd i dataform har man rätt att se en utskrift av den del som så begärs. Det gäller även journalister eller allmänt intresserade personer. En aktieägare kan inte hindra allmänhet, media eller myndigheter från att ta del av vem om är aktieägare i ett bolag.

Vi sätter högt värde på frågor om integritet och tillämpar därför mycket strikta säkerhetsrutiner vid hantering av personuppgifter och information om bolag. Den som önskar ta del av ett bolags aktiebok ska vända sig direkt till respektive bolag. Om någon trots detta kommer med en förfrågan till aktiebok.net alternativt NVR om att få ta del av ett bolagets aktiebok hänvisar den som ansvarar för registreringar i aktieboken till berört bolag, där främst styrelsen är ansvarig. (Aktieboksadministratören är endast är en förlängd arm till bolaget.)

Onoteratlistan.se · Regler & villkor · Kontakta